เอกลักษณ์

วิชาการดี เทคโนโลยีเด่น

ปรัชญาวิทยาลัย

“เป็นเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ เคร่งครัดวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ สนองตอบกิจกรรม สามารถนำในสังคม “

อัตลักษณ์

มีวินัย พอเพียง จิตอาสา